Upang mapigilan ang paglaganap ng virus sa nakakahawang sakit na coronavirus, ang oras ng serbisyo para sa lugar sa pagkuha ng larawan na nasa katabi ng opesina ng Sentro ng Pasaporte ng Shiga(Sa bulwagan ng unang palapag) ay pinaigsi.nasa ibaba po ang mga itinalagang mga oras at araw.

  • Oras ng serbisyo hanggang Abril 10 (Biyernes):9:00 ng umaga~ 5:00 ng hapon
  • Oras ng serbisyo mula Abril 13 (Lunes):10:00 ng umaga ~ 3:00 ng hapon
※Regular na pakiantabayanan po ang mga pahayag doon sa aming homepage o kaya'y sa Facebook,dahil minsan may biglaang pagbabago po ito.

Taus pusong humihingi kami ng paumanhin sa lahat ng mga mamayan ng Shiga sa mga pangyayari ,Maraming salamat po sa inyong lubos na pang unawa.

(Pampubliko) Shiga Intercultural Association for Globalization