Impormasyon

Importante
Ukol sa Information Center para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga
Ukol sa Information Center para sa mga Dayuhang…
JICA海外協力隊 秋募集について
2019年秋募集の募集情報を公開されています。 詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。…

Mga Kaganapan

Walang nai-post na mga artikulo.

Pakikipag-ugnayang Pandaigdig

Sinisikap naming paunlarin ang mapagkukunan ng pandaigdig na mga tauhan (global human resources), sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang aktibo sa Shiga at sa iba pang organisasyong may ibang larangan at maglaan ng isang lugar na malayang makapagtitipon para sa pakikipag-ugnayang pandaigdig at pagdanas ng ibang kultura. Dagdag pa rito, isinasagawa rin ang mga exchange program kasama ng The Japan Center for Michigan Universities at mga “kapatid na estado at kaibigang lalawigan”.