相談内容

Kapag nasangkot sa krimen o aksidente sa trapiko (Mga Insidente / Aksidente)

回答

Police Box (“Koban”)
Sa Japan, mayroong itinalagang maliliit na himpilan o police box sa bawat bahagi ng distrito ng bayan na may mga pulis na nakapuwesto upang magsagawa ng pagpapatrulya, maiwasan ang mga krimen, tumanggap ng pag-uulat sa mga nawawalang tao o ari-arian, at magbigay ng direksyon ng mga lugar. Kung may problema, huwag mag-atubiling pumunta sa isang police box para humingi ng tulong.
Pagnanakaw o Assault (pisikal na pagsalakay o pag-atake)
Kung nanakawan habang wala sa loob ng bahay o naging biktima ng karahasan, ito ay ireport agad sa pinakamalapit na police box o istasyon ng pulis. Tumawag sa 110 kung kailangan ang madaliang tulong. Kapag ninakaw ang inyong libreta ng bangko o credit card, ipagbigay-alam agad ito sa bangko at sa kumpanya ng credit card at hilingin ang pagsuspinde sa paglalabas ng pera buhat dito.
Aksidente sa Trapiko
Kapag nasangkot sa isang aksidente sa trapiko, ipagbigay-alam agad ito sa pulis kahit na ito man ay hindi malubha. Tumawag ng ambulansya kung may taong nasaktan.

相談内容

Kapag nagkasunog

回答

Kung may sunog, agad na makipag-ugnayan sa himpilan ng bumbero o fire station (numero 119). Sikaping gawin ang mga pangunahing paraan ng pagpatay sa sunog tulad ng paggamit ng timba ng tubig o ng pamatay-sunog (fire extinguisher) habang sumisigaw ng paghingi ng tulong sa mga kalapit-bahay: “Sunog!” (“Kaji da!”)

相談内容

ga Kasong Emerhensya

回答

Tumawag sa numerong 119 para sa ambulansya (“Kyukyusha onegaishimasu”) at ibigay ang sumusunod na mga impormasyon nang mahinahon at malinaw.
 • Ang kinakailangang serbisyong pang-emerhensya (Tandaan na ang 119 ay gamit para sa emerhensyang medikal at sa sunog. Gawing malinaw ang pagpapahayag na ang kailangan mo ay emerhensyang serbisyong medikal.)
 • Ang iyong kinaroroonan
 • Uri ng emerhensya; sakit o pinsala
 • Bilang, kasarian at edad ng pasyente (matanda, bata o sanggol)
 • Gaano kalubha ang pinsala o sakit

相談内容

Mga Pagsangguni ukol sa Batas

回答

Japan Legal Support Center (Houterasu)
℡ 0570-078374(JPN)
℡ 0570-078377(Multilingual Information Service- English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Tagalog)
℡ 03-5366-6008(Multilingual Information Service)
Houterasu Shiga
Otsushochunisseibiru 5F 1-2-22 Hamaotsu, Otsu
℡ 050-3383-5454
Shiga Bar Association
1-3-3 Umebayashi, Otsu

相談内容

人権侵害について

回答

外国人人権ダイヤル
Tel 0570-090911
対応言語:英語,中国語,韓国語,フィリピノ語,ポルトガル語、ベトナム語
(English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Vietnamese)

相談内容

Pang-emerhensyang pagtawag sa telepono (Insidente・Aksidente)

回答

110 (numero para sa emerhensyang pangyayari)
Kung gagamit ng telepono upang mag-ulat sa pulis, maaaring makipag-ugnayan sa loob ng 24 oras sa pamamagitan nang pag-dial sa numerong 110 nang walang area code. Kung gagamit ng pampublikong telepono, pindutin muna ang kulay pulang emergency button bago i-dial ang 110. (Ito ay libre na tulad ng para sa 119). Kung mayroong taong nasaktan, magpapadala rin sila ng ambulansya. Kung tatawag sa telepono, sabihin ang mga sumusunod ayon sa pagkakasunud sunod:
 1. Ito ba ay isang aksidente o isang krimen
 2. Saan ito naganap (o ang address)
 3. Ang iyong pangalan
119 (numero para sa emerhensya sa sunog)
Ang himpilan ng bumbero ay tumatanggap rin ng mga ulat sa loob ng 24 na oras. Ang himpilan ng bumbero ay mayroong trak para sa sunog at ambulansya. Kung tatawag sa telepono, sabihin ang mga sumusunod ayon sa pagkakasunud-sunod:
 1. Kung ito ba ay isang sunog o emerhensya
 2. Kung saan ang lugar (sabihin kung may maaaring gawing palatandaan)
 3. Ang iyong pangalan at numero ng telepono

相談内容

Kapag nakagawa ng isang krimen

回答

Karapatan ng isang pinaghihinalaan (suspect)
Sinisiguro ang pagbibigay sa isang suspect ng 3 karapatan:
 1. Karapatang malaman ang katotohanan
 2. Karapatang manahimik
 3. Karapatang humiling ng isang abogado
Duty Attorney System (sistema ng pagtatalaga ng isang abogadong tagapayo)
Mayroong isang sistema na tinatawag na “Duty Attorney System” na kung saan ang suspect na inaresto ng pulis at ikinulong ay maagap na padadalhan ng isang abogado ng samahan ng mga abogado ayon sa kahilingan niya ay ng kanyang pamilya. Mangyaring ipahayag nang malinaw kung nais na hilingin ang paggamit ng sistemang ito.
Shiga Bar Association Duty lawyer exclusive line TEL 077-522-2013
民事法律扶助制度Legal Aid System (Sistema ng pagbibigay-tulong sa mga problemang may kinalaman sa batas)
Ang Legal Aid Association ng Samahan ng mga Abogado ay mayroong isang sistemang tinatawag na “Legal Aid System民事法律扶助制度” para sa mga taong may problemang pinansyal, kaya’t sumangguni sa abogadong itinakda sa inyo (duty attorney) ukol rito.
HOUTERASU [Multilingual Dial] TEL 0570-078-377
HOUTERASU [Multilingual Web]
Abogadong itinakda ng korte (Court-appointed lawyer)
Pagkatapos na maidemanda, ang nasasakdal ay maaaring humiling ng isang tagapagtanggol na abogado para sa kanyang paglilitis. Kung hindi niya kaya ang magbayad para rito, maaaring magtakda ang korte ng isang abogado para sa kanya kung ito ay kanyang hihilingin.