Pasisimulan ang regulasyon sa pinakamahabang oras na maaaring mag-overtime
Kinakailangang siguruhin ang pagkuha ng taunang bayad na bakasyon !
Mga Hakbang sa Tulong-Pinansyal sa Pagpapaaral~ Ang pagsumite ng My Number ay kakailanganin na simula Abril 2019 ~