Sentro ng impormasyon para sa mga dayuhang residente ng Shiga,ang mga araw at oras ng pagsangguni ay mula 10:00~17:00 ng hapon、Sarado sa mga araw ng Sabado,Linggo,Pista Opisyal at mga araw na bakasyon sa pagtatapos ng taon at bagong taon。
Sarado po ang tanggapan mula sa ika-28 ng Disyembre(Sabado) hanggang sa ika-5 ng Enero (Linggo) dahil sa bakasyon sa pagtatapos ng taon at bagong taon。
at ang iba pang mga araw ,oras at wikang nakahanda para sa pagsangguni ay ang mga sumusunod。
ganunpaman、nababago po minsan ang eskedyul。dahil po diyan mangyari po lamang sadyain at kumpirmahin sa Facebook。

Mga nakatalagang wika at araw sa pagsangguni para sa buwan ng Disyembre at Enero

Portugal・Espanyol

Mga araw sa pagsangguni :Lunes ~ Biyernes
Mga walang pasok na araw
ika-3 ng Disyembre mula alas 10:00 Hanggang alas 12:00 ngunit magbubukas ito pagkatapos ng alas 12:00 ng hapon

Tagalog (Inglis)

Mga araw sa pagsangguni : Lunes ~ Huwebes
Mga araw na walang pasok sa buwan na ito
Tuwing Biyernes  12/6, 12/13, 12/20, 12/27
Mga araw na walang pasok sa buwan ng Enero
Tuwing Biyernes 1/10, 1/24,1/31 (Maliban sa ika 1/17)

Vietnam

Mga araw sa pagsangguni : Lunes ~ Huwebes
Mga araw na walang pasok sa buwan na ito
12/6, 12/20 , 12/23, 12/24
Mga araw na walang pasok sa buwan ng Enero
Tuwing Biyernes 1/10, 1/23, 1/30

Indonesia

Mga araw sa pagsangguni :Lunes ~ Miyerkules at Biyernes
Mga araw na walang pasok sa buwan na ito
Tuwing Huwebes 12/5, 12/12, 12/19,12/26
Mga araw na walang pasok sa buwan ng Enero
Tuwing Huwebes 1/9, 1/23, 1/30