Điều lệ

Danh sách thành viên hội đồng quản trị

Kế hoạch trung hạn

(Quỹ công ích) Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga có hoạch định “Kế hoạch trung hạn Quỹ công ích Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga” từ năm 2011.

Là bản kế hoạch dựa trên tình hình xã hội, môi trường quản lý điều hành xung quanh Hiệp hội và những thay đổi về nhu cầu của cư dân trong tỉnh để duy trì tính nhất quán với “Khái niệm cơ bản của tỉnh Shiga” và “Kế hoạch thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa tỉnh Shiga” do tỉnh Shiga quy định, làm rõ sứ mệnh và triển vọng của bản thân lại một lần nữa để có thể hoàn thành vai trò thích hợp hơn với tư cách là Hiệp hội quốc tế hóa khu vực nhằm hoàn thiện nền tảng của Hiệp hội và hiệu quả hóa nghiệp vụ, thúc đẩy hoạt động một cách tổng hợp và có kế hoạch.

Kế hoạch trung hạn giai đoạn thứ 2 (năm 2016 ~ năm 2020)

Kế hoạch trung hạn giai đoạn thứ 1 (năm 2011 ~ năm 2015)

Bản kế hoạch hoạt động, bản dự toán

Năm 2019

Bản báo cáo hoạt động, bản báo cáo tài chính

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

Năm 2012

Khác