画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
Mangyaring tandaan na ang nilalaman ng aplikasyon para sa taon na ito (Pasukan 2020) ay may pagbabago tulad ng mga sumusunod.

1. Tungkol sa pagtanggal ng kategoriya ng aplikasyon para sa mga mag aaral na may dayuhang nasyonalidad

Dahil sa ipinatupad na [bagong sistemang suportang-pinansiyal sa pag aaral para sa mas mataas na edukasyon] ng pamahalaan ng Japan,ang mga mag-aaral na may dayuhang nasyonalidad na naninirahan sa loob ng prepektura (permanente o may mahabang paninirahan) na kinukuha bawat taon,ay tinanggal
Pinalitan ito para lamang doon sa mgamag aaral na dayuhan(International Student).

2. Pagbabago ng pangalan ng Iskolarship (Scholarship) ng Biwako

Ang pangalan ng[ Iskolarship ng Biwako para sa mga mga mag aaral na dayuhan ang nasyonalidad] ay nabago sa Iskolarship ng Biwako para sa Mga dayuhang mag aaral(International Student).

3. Tungkol sa Pagpapaliban ng Pangangalap Aplikasyon Pansamatalang ipanagpaliban ang aplikasyon

dahil sa epekto ng bagong impeksyon sa coronavirus, Kapag napagpasyahan ang panahon ng aplikasyon, ipagbibigay alam ang impormasyon na ito. ipapahayag ito (post) sa International Student Section ng bawat unibersidad at sa homepage ng website na ito.

4. Tungkol sa mga nilalaman ng pangangalap(recruitment) (Pansamatala/Tentatibo)

Bilang ng mga matatanggap

Mga sampu(10) katao

Nararapat na matatanggap

Mga dayuhang mag-aaral(International student) na naninirahan at pumapasok sa mga unibersidad sa prepektura ng shiga

Igagawad na halaga

240,000yen bawat tao (igagawad na halaga: 20,000yen bawat buwan x 12 buwan)
 ※maramihang beses na sistemang pagbigay

Panahon ng paggawad

Abril 2020 (Reiwa 2) hanggang Marso 2021 (Reiwa 3)

5.Makipag-ugnayan lamang (Kontakin )

Shiga Intercultural Association for Globalization (Tagapangasiwa: Nakamura)
 〒520-0807 Matsumoto1-2-1, Otsu-shi Shiga Prefecture Godo Chosha 7F [Pansamatalang Opesina]
(Piazza Omi 2F, 1-1-20 Nionohama, Otsu City, 520-0801)
Tel: 077-526-0931 Fax: 077-510-0601 E-mail: staff00@s-i-a.or.jp